RENAULT

HYUNDAI

FIAT ALFA ROMEO

BMW

156
Sportwagon
156
1.8 TS 16v
SW
2.0 JTS 16v SW
2.0 JTS 16v SW
SELESPEED

1.9 JTS 8V
115CV SW

1.9 JTD 16V
150CV SW
2.4 JtdM 20V SW

,
Selenia StAR
4,4.
Selenia Racing
4,4.
Selenia WR 5W-40 4,4. Selenia WR 5W-40 4,4. Selenia WR 5W-40 5,5.
, Paraflu UP
6,9.
Paraflu UP
6,9.
Paraflu UP
6,1.
Paraflu UP
6,1.
Paraflu UP
7,25.

Tutela Car
Technyx 2.
Tutela Car
Technyx 2.
Tutela Car
Technyx 2.
Tutela Car
Technyx 2.
Tutela Car
Technyx 3,1.
Tutela Star 500 80. Tutela Star 500 80. Tutela Star 500 80. Tutela Star 500 80. Tutela Star 500 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela
MRM Zero 80.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela Top 4
0,52.
Tutela GI/A
1,2.
Tutela GI/A
1,2.
Tutela GI/A
1,2.
Tutela GI/A
1,2.
Tutela GI/A
1,2.